Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

 1. Platforma internetowa Zatrudniamy legalnie, dostępna pod adresem internetowym zatrudniamy.com prowadzony jest przez Zatrudniamy Sp. Z O.O z siedzibą w Nowych Iganiach wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000879794 o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP 8212671045, REGON 388003584.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Zatrudniamy Sp. Z O.O z siedzibą w Nowych Iganiach przy ul. Siedleckiej 17, kod pocztowy 08-103 Siedlce, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000879794, o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP 8212671045, REGON 388003584.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym zatrudniamy.com.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępne w sklepie szkolenia będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Nowe Iganie ul. Siedlecka 17.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@zatrudniamy.com.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 510 486 023.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 80 1240 2685 1111 0011 0431 3265.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 18:00.

§4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies, zainstalowany program FlashPlayer.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: 1) imię oraz nazwisko 2) adres e-mail 3) adres 4) telefon
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektroniczne

§7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 • kliknąć przycisk „przejdź do kasy” “oraz potwierdzić zamówienie, klikając „kupuję i płacę”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić niezwłocznie zamówienie

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient otrzymuje dostęp do szkolenia automatycznie po autoryzacji bądź po zaksięgowaniu płatności.
 2. Płatności odbywają się za pomocą serwisu Tpay lub przelewu tradycyjnego.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Klient niezwłocznie otrzymuje dostęp do szkolenia on-line, wraz z plikiem pdf zawierającym szczegółowe informacje.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy z Usługodawcą w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpienia od Umowy, wysyłając je na adres email Usługodawcy;
 2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu – bez wcześniejszego informowania klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
+48 510 486 023